روشویی (روکابینتی)

زیر سنگی درسا
DORSA UNDERCOUNTER WASH BASIN
پارس سرام

2020

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
زیر سنگی کوچک
SMALL UNDERCOUNTER WASH BASIN
پارس سرام

2019

۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
زیر سنگی بزرگ
BIG UNDERCOUNTER WASH BASIN
پارس سرام

2018

۲,۴۶۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
رو کابینتی امپریال
IMPERIAL CABINET WASH BASIN
پارس سرام

2017

۳,۲۸۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
رو کابینتی السا
ELSA CABINET WASH BASIN
پارس سرام

2016

۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
رو کابینتی النا
ELENA CABINET WASH BASIN
پارس سرام

2015

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
رو کابینتی زیبا
ZIBA CABINET WASH BASIN
پارس سرام

2014

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
رو کابینتی رونیکا
RONIKA CABINET WASH BASIN
پارس سرام

2013

۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
رو کابینتی کاترینا
KATRINA CABINET WASH BASIN
پارس سرام

2012

۲,۳۱۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
رو کابینتی کابینت
CABINET CABINET WASH BASIN
پارس سرام

2011

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
رو کابینتی زیبا
ZIBA CABINET WASH BASIN
پارس سرام

2010

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
رو کابینتی زیبا
ZIBA CABINET WASH BASIN
پارس سرام

2009

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
رو کابینتی زیبا
ZIBA CABINET WASH BASIN
پارس سرام

2008

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
رو کابینتی آبنوس
ABNOUS CABINET WASH BASIN
پارس سرام

2007

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود

2006

۲,۲۱۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 

2004

۲,۲۱۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
سرشویی مونا
MONA PEDESTAL BARBER SALON BASIN
پارس سرام

2003

۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
صفحه ۱ از ۱۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰