شیر ظرفشویی آشپزخانه اهرمی شاوری مارینو مشکی طلایی
GOLD BLACK SHOWER MARINO KITCHEN SINK FAUCET
شودر

1863

شیر ظرفشویی آشپزخانه اهرمی شاوری
۱۲,۶۸۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
شیر ظرفشویی آشپزخانه اهرمی لوله ای مارینو مشکی طلایی 
GOLD BLACK MARINO KITCHEN SINK FAUCET
شودر

1857

شیر ظرفشویی آشپزخانه اهرمی لوله ای
۱۳,۶۳۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
شیر ظرفشویی آشپزخانه اهرمی لوله ای تیفانی مشکی طلایی

BLACK GOLD TIFFANY KITCHEN SINK FAUCET
شودر

1840

شیر ظرفشویی آشپزخانه اهرمی لوله ای
۱۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
شیر ظرفشویی آشپزخانه اهرمی دو منظوره یونیک پلاس مشکی طلایی

BLACK GOLD UNIQUE PLUS KITCHEN SINK FAUCET
شودر

1825

شیر ظرفشویی آشپزخانه دومنظوره اهرمی
۲۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
شیر ظرفشویی آشپزخانه اهرمی یونیک مشکی طلایی

BLACK GOLD UNIQUE KITCHEN SINK FAUCET
شودر

1810

شیر ظرفشویی آشپزخانه اهرمی
۲۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد)