ویژگی های فنی کاشی پرسلانی

وبسایت باکس  ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
ویژگی های فنی کاشی پرسلانی

ویژگی های فنی کاشی پرسلانی

کاشی پرسلانی به عنوان یک کاشی بدون لعاب، درمقایسه با سایر انواع کاشی،ازبدنه ای عاری ازهرگونه یکنواختی درترکیب برخورداراست.دررابطه بایک کاشی لعابدارمیتوان گفت که صدمه دیدن وازبین رفتن لعاب سبب ازبین رفتن کاشی ویاکاهش میزان کارایی آن شده درصورتی که هنگام آسیب دیدن کاشی پرسلانی می توان بابازسازی آن ازطریق صیقلی کردن وساب زدن سطح کاشی،کارایی آنرا تاحدقابل توجهی افزایش داد.این کار را می توان حتی پس ازگذشت زمانهای طولانی نیزانجام داد. همانطورکه گفته شدانجام یک سری عملیات صیقلی وساب زدن برسطح روی کاشی پرسلانی (برداشتن یک لایه چندمیلیمتری ازسطح کاشی) سبب افزایش زیبایی ظاهری کاشی بدون تغییرخواص مکانیکی ودرنتیجه قابلیت کاربردبیشتر وبهتراین محصول می گردد. بدین ترتیب درخشندگی کاشی به ویژه دررابطه بامواردکاربرد خاص افزایش یافته امادربعضی مواردنیزبرخی ازخصوصیات این کاشی بامشکلاتی همراه می شود.درعمل مشاهده شده که به دنبال صیقلی کردن سطح روی کاشی،تخلخل های بسته موجود دربدنه کاشی به منافذبازوسطحی تبدیل شده که خودازعوامل ایجاد آلودگی لایه سطحی کاشی محسوب شده وبدین ترتیب خصوصیت رنگ ناپذیری وسهولت پاکیزگی کاشی کاهش می یابددرنتیجه برخلاف محصولات صیقلی نشده که به طورمعمول به هیچ نوع محافظتی نیازندارد (البته اگردرنواحی با ترددبالا نصب نشوند)،کاشی پرسلانی با سطح صیقلی شده قبل وبعدازنصب به محافظت نیازدارد


استحکام خمشی در کاشی پرسلانی

این ویژگی به عنوان یک خاصیت مکانیکی بیانگرمیزان تحمل یک کاشی دربرابرفشارهای استاتیکی ودینامیکی بوده وقابلیت کاشی رابرای کاربردهای کف یادیوارمشخص می سازد.درمیان تمام پوشش های سرامیکی کف ودیوار،کاشی پرسلانی به عنوان بهترین محصول ازلحاظ استحکام خمشی شناخته شده است.بدیهی است که این محصول مناسب ترین نوع کاشی برای سطوح تحت فشارهای بالا می باشد.


مقاومت دربرابر سایش عمقی کاشی پرسلانی

میزان مقاومت دربرابرسایش به عنوان یک خاصیت مکانیکی وابسته به خصوصیات سطح کاشی. مقدارمقاومت بدنه رادر برابرموادیاسطوح درتماس بااین بدنه نشان می دهد.به واسطه میزان تراکم بالا وتخلخل پایین این بدنه،کاشی پرسلانی ازمقاومت بالایی دربرابر سایش عمقی برخورداربوده وتماس اجسام با سطح این کاشی، عملا صدمه ای به سطح کاشی واردنمی سازد.

سختی سطح کاشی پرسلانی

این ویژگی بیانگر میزان مقاومت سطح کاشی دربرابر خراش می باشد،باید دانست که اگر کاشی ازسطحی درخشان بارنگی ساده ویکنواخت برخوردارباشد،هرگونه خراش سطحی باعث خرابی سطح خواهدشدکه کاشی پرسلانی به دلیل دارا بودن سطحی سخت ومحکم ازاین قاعده مستثنی است.

مقاومت دربرابریخ زدگی کاشی پرسلانی

مقاومت دربرابریخ زدگی به معنای میزان تحمل بالای بدنه کاشی دربرابرانجماد،درمحیط های مرطوب بادرجه حرارت زیرصفر بدون صدمه دیدن می باشد.این ویژگی ارتباط بسیارزیادی بامیزان جذب آب کاشی دارد. اغلب محصولات دربرابرانجمادمقاوم بوده واحتمال نفوذ آب دربدنه کاشی تنها درتعداداندکی ازآنهادیده می شود.اماکاشی پرسلانی بهترین محصول ازنقطه نظر مقاومت دربرابرجذب آب ودرنتیجه انجمادبشمارمی آید.میزان تخلخل بسیارپایین این کاشی(که عملا به صفرمی رسد)مانع ازنفوذ آب دربدنه کاشی شده وبدین ترتیب مکانیسم انجماد رامختل می سازد.

مقاومت دربرابرموادشیمیایی کاشی پرسلانی

این ویژگی تعیین کننده چگونگی رفتارسطح کاشی به هنگام تماس باموادوعوامل شیمیایی بوده که یابه سطح کاشی آسیب رسانده یادرآن نفوذ کرده ویا به زیبایی سطح کاشی صدمه می رساند. کاشی پرسلانی باسطح صیقلی نشده جزدربرابر HF(اسیدفلوئوریدریک که حلال شیشه می باشد) ،ازمقاومت بالایی دربرابرموادشیمیایی برخورداراست.
کاشی پرسلانی به عنوان یک کاشی بدون لعاب،درمقایسه با سایر انواع کاشی،ازبدنه ای عاری ازهرگونه یکنواختی درترکیب برخورداراست.دررابطه بایک کاشی لعابدارمیتوان گفت که صدمه دیدن وازبین رفتن لعاب سبب ازبین رفتن کاشی ویاکاهش میزان کارایی آن شده درصورتی که هنگام آسیب دیدن کاشی پرسلانی می توان بابازسازی آن ازطریق صیقلی کردن وساب زدن سطح کاشی،کارایی آنرا تاحدقابل توجهی افزایش داد.این کار را می توان حتی پس ازگذشت زمانهای طولانی نیزانجام داد. همانطورکه گفته شدانجام یک سری عملیات صیقلی وساب زدن برسطح روی کاشی پرسلانی (برداشتن یک لایه چندمیلیمتری ازسطح کاشی) سبب افزایش زیبایی ظاهری کاشی بدون تغییرخواص مکانیکی ودرنتیجه قابلیت کاربردبیشتر وبهتراین محصول می گردد. بدین ترتیب درخشندگی کاشی به ویژه دررابطه بامواردکاربرد خاص افزایش یافته امادربعضی مواردنیزبرخی ازخصوصیات این کاشی بامشکلاتی همراه می شود.درعمل مشاهده شده که به دنبال صیقلی کردن سطح روی کاشی،تخلخل های بسته موجود دربدنه کاشی به منافذبازوسطحی تبدیل شده که خودازعوامل ایجاد آلودگی لایه سطحی کاشی محسوب شده وبدین ترتیب خصوصیت رنگ ناپذیری وسهولت پاکیزگی کاشی کاهش می یابددرنتیجه برخلاف محصولات صیقلی نشده که به طورمعمول به هیچ نوع محافظتی نیازندارد (البته اگردرنواحی با ترددبالا نصب نشوند)،کاشی پرسلانی با سطح صیقلی شده قبل وبعدازنصب به محافظت نیازدارد

جذب آب در کاشی پرسلانی

جذب آب بعنوان یک ویژگی ماکروسکوپی بهترین پارامتربرای تعیین میزان زینترینگ محصول وهمچنین میزان تراکم ساختاری آن می باشد.میزان جذب آب یک کاشی پرسلانی باسطح صیقلی نشده درحال حاضرومطابق بااصول استانداردکمتراز1% برآوردشده است.درحقیقت میتوان که این کاشی متراکم ترین محصول تولیدشده باویژگی های مطلوب فیزیکی – مکانیکی درمقایسه باسایرانواع موجودبشمارمی آیدکه البته ویژگی های مذکور، حاصل میزان بالای زجاجیت ومقدارقابل توجه فاز شیشه دربدنه این کاشی می باشد.
این ویژگی به عنوان یک خاصیت مکانیکی بیانگرمیزان تحمل یک کاشی دربرابرفشارهای استاتیکی ودینامیکی بوده وقابلیت کاشی رابرای کاربردهای کف یادیوارمشخص می سازد.درمیان تمام پوشش های سرامیکی کف ودیوار،کاشی پرسلانی به عنوان بهترین محصول ازلحاظ استحکام خمشی شناخته شده است.بدیهی است که این محصول مناسب ترین نوع کاشی برای سطوح تحت فشارهای بالا می باشد.

مقاومت دربرابر سایش عمقی کاشی پرسلانی

میزان مقاومت دربرابرسایش به عنوان یک خاصیت مکانیکی وابسته به خصوصیات سطح کاشی. مقدارمقاومت بدنه رادر برابرموادیاسطوح درتماس بااین بدنه نشان می دهد.به واسطه میزان تراکم بالا وتخلخل پایین این بدنه،کاشی پرسلانی ازمقاومت بالایی دربرابر سایش عمقی برخورداربوده وتماس اجسام با سطح این کاشی، عملا صدمه ای به سطح کاشی واردنمی سازد.


رنگ پذیری و پاکیزگی
کاشی پرسلانی

این دو ویژگی نشان دهنده سهولت دربرطرف نمودن هرگونه رنگ،آلودگی وغبارازروی سطح کاشی ودرنتیجه تغییرظاهرکاشی به شکل اولیه ازطریق اصول بهداشتی مطابق باشرایط واصول زیست محیطی می باشد.کاشی پرسلانی بامیزان تخلخل بسیارپایین ودرنتیجه مقاومت بالا دربرابررنگ پذیری وآلودگی، به راحتی قابل نظافت می باشد.اما درحقیقت می توان گفت حتی سطح کاشی پرسلانی با تراکم بالا ومقاومت دربرابرجذب آب،ازنقطه نظر عملی وپس ازمشاهدات میکروسکوپی دارای منافذ بسیارریزوکوچکی بوده که ممکن است سبب بروز مشکلاتی گرددکه البته این امر دررابطه باکاشی هایی با رنگ روشن تریاسطوح صیقلی شده بیشتر به چشم می خورد. همچنین باتوجه به خراشیده شدن سطح این کاشی
به واسطه سایش،به دنبال هرگونه عملیات نظافت وبانمایان شدن منافذ ریز روی سطح کاشی،این مشکل بیشتراحساس می شود.

لغزندگی سطح کاشی پرسلانی

این ویژگی بیانگر چگونگی شرایط حرکتی جسم هنگام تماس بابدنه کاشی می باشد.باتوجه به سطح کاشی می توان اینطور فرض کردکه یک سطح درخشان وصاف ازضریب اصطکاک کمتری درمقایسه باسایرانواع برخورداراست.کاشی پرسلانی صیقلی نشده حتی باایجادیک سری نقاط برجسته روی سطح کاشی درجریان شکل دهی ازمقاومت مناسب دربرابرلیزخوردن برخوردار است.


واکنش دربرابر آتش کاشی پرسلانی

این ویژگی بیانگر عامل مهمی درانتخاب مصالح ساختمانی چه دررابطه با شرایط معمول استفاده ازاین محصولات مثلا دراماکن مسکونی که بروزحوادثی چون آتش سوزی درآنجا،امری اتفاقی بوده وچه دررابطه با شرایط ویژه مثل کاربرد محصول دراماکن صنعتی که آتش سوزی درآنجا ازحوادث معمول بشمارمی آید،است.


انواع،اشکال وابعاد
کاشی پرسلانی

درحال حاضرانواع متفاوتی ازکاشی پرسلانی که اغلب آنهاازنظرویژگی های فنی وخواص زیبایی شناختی درسطح بالایی قرار دارند،دربازار موجود می باشد. اشکال وابعاد کاشی های پرسلانی طی 15 سال اخیر توسعه چشمگیری داشته وبه ویژه تولید این کاشی به شکل مربع درابعاد بزرگ (تا20قطعه درهرمترمربع) در مقایسه با ابعادکوچک (بیش از20قطعه درهرمترمربع)رشد بیشتری را نشان می دهد.

 

منبع : salamsakhteman.com

۲۳۵۷۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.